It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

 • Almindelige betingelser for Vaillant A/S varmepumpe service

  Følgende almindelige betingelser for Vaillant A/S Varmepumpe service (”Betingelserne”) udgør en integreret del af serviceaftalen mellem Vaillants A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup, CVR-nr. 64132113 (Vaillant) og Servicemodtager (”Kunden”). Er der uoverensstemmelse mellem Betingelserne og serviceaftalen, har serviceaftalens indhold forrang.

  1. Anvendelsesområde
  Aftalen gælder for Vaillants servicering af varmepumper og refererer altid til en gældende serviceaftale.

  2. Serviceaftalens dækning
  Udstyr der er beskrevet i den tilhørende serviceaftale.

  3. Aftalens gyldighed
  Aftalen er gældende 14 dage efter underskriftsdato til aftalen enten opsiges eller udløber grundet udstyret ikke længere er aktivt.

  4. Generel information om varmepumpe service
  Betingelser for den enkelte service aftale er beskrevet under serviceniveau på selve aftale dokumentet. Servicebesøget udføres 1. gang årligt, som et forebyggende vedligeholdseftersyn på de komponenter beskrevet på aftale dokumentet.

  5. Inspektionspunkter for varmepumper
  Udføres i henhold til producentens vejledning & forskrifter. Der leveres til en hver tid en rapport over kontrolpunkterne, efter udført arbejde.

  6. Serviceaftaletyper
  BASIC, er en grundaftale med Vaillant om at få udført service på sit produkt. Vaillant har ansvaret for at lægge planen for vedligeholdelse, inden for en ansvarlig ramme, på ca. 11-13 måneder imellem serviceintervallet. Der er 1 årlig service inkluderet i prisen. Ud over det kan der rekvireres en tekniker, hvor transporttiden er inkluderet i prisen. Der ydes 10% rabat på reservedele. Der er mulighed for at tilkøbe internet opkobling til produktet, til en fast pris med rabat.

  PLUS, er en grundaftale med Vaillant om at få udført service på sit produkt. Vaillant har ansvaret for at lægge planen for vedligeholdelse, inden for en ansvarlig ramme, på ca. 11-13 måneder imellem serviceintervallet. Der er 1 årlig service inkluderet i prisen. Ud over det kan der rekvireres en tekniker, hvor transport og arbejdstiden er inkluderet i prisen. Der ydes 15% rabat på reservedele. Der er mulighed for at tilkøbe internet opkobling til produktet, til en fast pris med rabat. På Plusaftalen tilbydes nu fast tillæg på tilkald.

  PREMIUM, er en grundaftale med Vaillant om at få udført service på sit produkt. Vaillant har ansvaret for at lægge planen for vedligeholdelse, inden for en ansvarlig ramme, på ca. 11-13 måneder imellem serviceintervallet. Der er 1 årlig service inkluderet i prisen. Ud over det kan der rekvireres en tekniker, hvor transport og arbejdstiden er inkluderet i prisen, og reservedele er med i prisen. Der er mulighed for at bestille internet opkobling til produktet, til en fast pris med rabat. Dette er en tidsbegrænset aftale, der løber maksimum 12 år fra opstartsdato. Herefter tilbydes man at træde ind i enten en BASIC eller en PLUS aftale. På Premiumaftalen tilbydes nu fri tilkald.

  EASY, er en garantiaftale med Vaillant om at få udført service på sit produkt det første år af varmepumpens levetid. Vaillant har ansvaret for at lægge planen for vedligeholdelse, inden for en ansvarlig ramme, på ca. 11-13 måneder fra opstartsdato. Der er inkluderet det første års service. Der kan rekvireres en tekniker til garanti reparationer, hvor alle omkostninger er dækket såfremt produktet er korrekt installeret, og der findes en opstartsrapport fra godkendt installatør. Aftalen er tidsbegrænset og udløber nå varmepumpen fylder 2 år fra opstartsdato. 2 måneder før udløbsdatoen, tilbydes man at træde ind i en af Vaillants andre service produkter.

  7. Gældende for alle service produkter
  Vaillant A/S tager forbehold for, at Kundens anlæg og anlægsopbygning, der ikke er fortaget efter Vaillant forskrifter, kan godkendes til at være omfattet af enhver serviceaftale. Vaillant forbeholder sig i øvrigt retten til at afvise enhver installation, der ikke kan bevises opført af autoriseret installatør. Der kan kun laves serviceaftaler i Danmark og som udgangspunkt kun på bro faste øer. Ved aftaler på ikke bro faste øer, er det individuel pris der tilbydes. Yderligt er det en forudsætning at produktet er vedligeholdt inden for de sidste 12 måneder for at en serviceaftale kan træde i kraft. Er det ikke tilfældet, skal der tilkøbes et enkeltstående service til fast pris jf. gældende prisliste. Kan Vaillant ikke godkende produktets stand ved denne service, forbeholder Vaillant at afvise ønsket om en serviceaftale. Tilsvarende gælder, hvis det på noget tidspunkt viser sig, at Kundens eksisterende installationer ikke er udført i henhold til gældende lovgivning, eller Kunden ikke lever op til sine forpligtelser efter Betingelsernes pkt. 8.

  Vaillant kan kræve, at en serviceaftale ændres til en anden aftaleperiode og/eller serviceaftaletype, hvis Vaillant konstaterer, at varmepumpeanlægget ikke kan serviceres tilfredsstillende og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt under den gældende serviceaftale. Vaillant er ikke ansvarlig for leveringsvanskeligheder af komponenter, reservedele, automatikudstyr og lign. Medmindre andet er aftalt med Vaillant, dækkes ydelserne, der er beskrevet i Betingelserne kun, når de udføres af Vaillant. Der monteres kun reservedele/komponenter, der leveres af Vaillant. Vaillant kan forlange at få udført forebyggende foranstaltninger med henblik på at begrænse skader, der kan opstå på varmepumpen som følge af konstaterede skader, fejl og mangler i centralvarmeanlæg, elinstallation og bygningen i øvrigt. Herunder gælder tillige følgerne af snavs og gennemstrømningsproblemer i centralvarmeanlægget, fejlagtig dimensionering af varmeanlæg og ekspansionssystem eller lignende.

  Følgende ydelser er i det hele ikke dækket af serviceaftalen, og skal betales særskilt:

  • Tilkald af tekniker, hvis Kunden har en serviceaftale uden frie tilkald
  • Forbrug/køb af komponenter, materialer og reservedele af enhver art
  • Udskiftning af varmepumpe
  • Medgået arbejdstid til serviceeftersyn der overstiger to timer
  • Udskiftning af varmtvandsbeholdere eller udsyring/rensning af rør eller varmespiraler i varmtvandsbeholdere
  • Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen
  • Udskiftning af shunt/shuntpumpe samt brugsvandspumpe
  • Arbejde, der skal udføres på bygningsdele
  • Tømning og fyldning af kølemiddel HFC-gas på kølekreds
  • Demontering af skabe eller hylder, hvis pladsforholdene gør servicearbejdet særligt vanskeligt, eksempelvis, hvor varmepumpen er indbygget i et skab o.l.
  • Kontrol eller udskiftning af anode i varmtvandsbeholder
  • Gentagne tilkald til defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet.
  • Udgifter til færgeoverfart til øer, som ikke kan nås uden færge.

  Følgende situationer er ikke dækket af serviceaftalen, og skal i det hele betales særskilt:

  • Skader og fejl på varmepumpen opstået før aftalens indgåelse
  • Skader på varmepumpen, der er omfattet af en forsikring eller selvrisiko under sådan forsikringsskader
  • Fejl, der er forårsaget af manglende pasning, hærværk, frost- og vandskade samt lynnedslag (overspænding)
  • Tilkald ved uvilje til selv at forsøge at genstarte efter Vaillant anvisninger
  • Skader eller fejl på ukurante komponenter
  • Skader eller fejl forårsaget af uautoriserede personer
  • Skader eller fejl på eller forårsaget af husets elinstallation
  • Skader eller fejl i den varmefordelende del af varmepumpen (rør, radiatorer mv.)
  • Fejl ved brugsvandsinstallationer
  • Skader eller fejl som følge af kombinationsdrift (f.eks. fast brændsels-, solvarmeanlæg og lign.)
  • Tilkald til strømsvigt, vandpåfyldning, antifrostvæske påfyldning, kølemiddelpåfyldning, fejlbetjening af varmepumpen, eller fejlbetjening, fejljustering og indstilling af klimastyringen
  • Fejlmonteret eller fejlplaceret GSM-modul eller manglende dækning fra teleudbyder på GSM-modul
  • Mangelfuld internetdækning eller WIFI-forbindelse til varmepumpen
  • Genudkald til defekte komponenter der ikke ønskes udskiftet.
  • Forgæves kørsel til bekræftet besøg
  • Skader og fejl forårsaget af udefrakommende omstændigheder

  8. Adgangsforhold, sikkerhed mv.
  Kunden er forpligtet til at sikre, at servicearbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og til at sørge for sikre adgangsforhold til produktet. Kunden skal for egen regning sikre, at alle særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at Vaillant kan udføre servicearbejdet, eksempelvis brug af lift, kran, stillads, faldsikring eller lignende er til stede. Kunden skal sikre, at servicearbejde kan udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, herunder stigeregulativet. Konstateres det ved et besøg hos Kunden, at Kunden ikke lever op til sine forpligtelser efter nærværende afsnit, kan Vaillant betragte det som forgæves kørsel til bekræftet besøg, som faktureres særskilt.

  9. Misligholdelse
  Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende rettidige opfyldelse af betalingsforpligtelser eller dennes undladelse af at foretage de påpegede og nødvendige forebyggende foranstaltninger. I forbindelse med en parts ophævelse af aftalen, skal den anden part erstatte dennes tab, idet Vaillants ansvar er begrænset som anført under afsnittet ”ansvar”. Købelovens mangels regler kan finde anvendelse ved vurderingen af, om en part har misligholdt sin forpligtelse.

  10. Overdragelse
  Ejerskifte skal meddeles Vaillant hurtigst muligt, og hvor det er muligt, med mindst 60 dages skriftligt varsel. Kunden bør i tilfælde af ejerskifte sikre sig, at køberen af Kundens bopæl er bekendt med serviceaftalen. Ejerskifte kan først anses for accepteret med frigørende virkning for Kunden, når og hvis Vaillant har indgået skriftlig aftale med den nye ejer om indtræden i aftalen.

  11. Fornyelse og opsigelse af serviceaftalen
  Serviceaftalen er uopsigelig i 5 måneder, og kan derefter frit opsiges med 1 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis serviceaftalen ikke opsiges, forlænges den automatisk for en ny aftaleperiode, med 1 år ad gangen. (Gælder EASY, BASIC & PLUS) For PREMIEM aftalen gælder den maksimum 12 år fra første opstartsdato. Herefter tilbydes en PLUS aftale. Vaillant kan opsige serviceaftalen med 1 måneds varsel, og forbeholder sig derudover ret til at opsige en serviceaftale uden varsel:

  • Såfremt Kunden ikke følger Vaillants anbefalinger vedr. varmepumpen og varmeanlægget,
  • Såfremt Kunden eller en af Kunden anvist person/firma uden om Vaillant gør indgreb i varmepumpeanlægget og/eller,
  • Såfremt varmepumpeanlægget, grundet alder eller slitage ikke kan bringes til at fungere uden væsentlige driftsstop eller funktionsfejl.

  12. Betaling
  Betaling for serviceaftalen faktureres som udgangspunkt via et månedligt abonnement. Der er også mulighed for 1-årlig betaling, forud og i forbindelse med tegningen af aftalen.

  Kunden er forpligtet til at tilmelde betalingen til Betalingsservice, ved abonnements aftale.

  Ved serviceaftale med frie tilkald, er frie tilkald dækket efter udført service, hvis serviceaftalen er betalt. Ydelser og reservedele, der ikke er dækket af serviceaftalen, faktureres løbende i forbindelse med serviceeftersyn eller tilkald. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

  13. Regulering af priser
  Vaillant forbeholder sig retten til at regulere serviceaftalepriserne i takt med prisudviklingen og ved andre forhold der kan påvirke omkostningsniveauet hos Vaillant samt på kundens serviceaftaletype eller produkt. Ret til ændring af priser og vilkår forbeholdes, og vil ske som minimum 1 gang årligt i Q1. For privatkunder varsles reguleringer skriftligt minimum 3 måneder før ændringen finder sted.

  14. Ansvar
  Vaillant er alene forpligtet til at foretage service, reparation eller udskiftning i henhold til serviceaftalen og til en hver tid gældende garantibetingelserne. Er en reparation mangelfuld, eller er der mangler ved materiale leveret i henhold til serviceaftalen, afhjælper Vaillant manglerne inden for rimelig tid efter Vaillant er blevet gjort skriftlig opmærksom med manglen. Indsigelser vedrørende mangelfulde serviceydelser eller mangler ved leverede reservedele skal meddeles Vaillant straks efter servicearbejdets udførelse og indenfor rimelig tid.

  Uanset om Vaillant kan ifalde mangelansvar, er Vaillant ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, krav rejst af tredjemand og andre indirekte tab. Herunder forgæves afholdte udgifter, f.eks. til indkøb af materiale og installationsarbejde udført af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af mangelfuld eller forsinket udførelse af servicearbejdet, mangler ved leveret materiel eller skader forårsaget af det leverede materiel. Der kan i forbindelse med service og reparationer forekomme afbrydelser i varmeforsyningen, hvilket ikke berettiger Kunden til erstatning/kompensation.

  Vaillant er alene ansvarlig for skader, der er forårsaget af tjenesteydelser leveret af Vaillant, såfremt skaden er tilføjet ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd.

  15. Nøddrift tilstand (varmepumper)
  I forbindelse med manglende reservedele der er mere end 14 hverdage om at nå frem fra konstateret fejl på anlæg, kan Vaillant tilbyde en kompensation på det differenceret elforbrug. Der kompenseres udelukkende for den ekstra elpris uden afgift. Følgende skal være opfyldt før kompensering kan ansøges.

  • Godkendt installation af godkendt installatør. (Opstart rapport for anlæg med > 2,5 kg kølemiddel).
  • Serviceintervaller overholdt, dokumenteret.
  • Bi måler installeret, og aflæsning fortaget for dagen fejlen opstod og på udbedringsdatoen.
  • Fejl konstateret af tekniker fra Vaillant.
  • Indsendelse af kopi af seneste betalte elregning.
  • Udregnings faktor 1 til 4 (75%) x KWH-pris.

  16. Leveringshindringer og force majeure
  Såfremt Vaillant bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler Vaillant i henhold til serviceaftalen, så længe og i det omfang opfyldelseshindringen består.

  Vaillant skal til enhver tid forsøge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force Majeure forstås som, men er ikke begrænset til, forhold som brand, eksplosion, ulovlig og lovlig strejke, fysiske blokader, lockout, krig, begrænsninger i produktion, oversvømmelser, skader eller havari på fast ejendom, maskiner, anlæg eller transportmidler, manglende mulighed for at fremskaffe arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår, leveringssvigt fra underleverandører eller andre forhold der ligger uden for Vaillants kontrol.

  Hvis en force majeure begivenhed medfører, at Vaillant kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser, skal dette sidestilles med, at Vaillant er ude af stand til helt eller delvis at opfylde sine forpligtelser.

  Vaillant er fritaget for ethvert erstatningskrav fra Kunden som følge af Force Majeure, herunder også ethvert indirekte tab.

  17. Tvister
  I tilfælde af at Kunden ønsker at klage over de fra Vaillant leverede ydelser, skal Kunden kontakte Vaillant pr. telefon, tlf. 46 16 02 00 eller via mail service.nordic@vaillant.com. Klage kan også sendes til Vaillant på adressen Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup. Att. Case & Claim officer. Tvister mellem Kunden og Vaillant afgøres efter dansk ret, og med Retten i Glostrup som aftalt værneting.

  Er Kunden forbruger, er Kunden tillige berettiget til at klage over det udførte arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.

  For at en klage kan optages til behandling i Ankenævnet, skal det beløb, klagen omhandler, andrage mindst 2.000 kr. inkl. moms og maks. 150.000 kr. inkl. moms.

  En klage kun kan indbringes for Ankenævnet, hvis der forinden forgæves er reklameret skriftligt til Vaillant, eller hvis Vaillant ikke har svaret på en henvendelse inden for tre uger.

  Læs mere på Ankenævnet.

  18. Persondata
  Vaillant indsamler, opbevarer og behandler kontaktoplysningerne på Kunden og oplysninger om udført service bl.a. til brug for opfyldelsen af nærværende aftale. Du kan til enhver tid orientere dig om Vaillants gældende persondatapolitik på vores hjemmeside www.vaillant.dk

  19. Ikrafttræden og ændring
  Betingelserne er gældende fra den 01.06.2022

  Vaillant er berettiget til, når som helst, at ændre Betingelserne. Oplysninger om ændringer meddeles Kunden på anden måde, som Vaillant finder hensigtsmæssig, f.eks. i forbindelse med fakturering eller en servicemeddelelse til Kunden.

  Såfremt ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder påbud fra offentlige myndigheder, såfremt der er tale om uvæsentlige ændringer eller ændringer til Kundens fordel, er Kunden forpligtet til at acceptere de nye Betingelser, fra tidspunktet for meddelelse om ændringerne. Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, og er ændringerne til væsentlig ugunst for Kunden, er Kunden forpligtet til at overholde de nye almindelige betingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre Kunden forinden har opsagt aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist. Opsigelsen vil i så fald have virkning fra tidspunktet for ændringernes ikrafttræden.

  20. Fortrydelsesret
  Ifølge forbrugeraftaleloven har Kunden 14 dages fortrydelsesret fra tidspunktet for serviceaftalens indgåelse. Fortrydelsesretten udnyttes ved, at Kunden senest 14 dage efter aftaletidspunktet udtrykkeligt informerer Vaillant om, at Kunden fortryder Aftalen. Kunden kan benytte service.nordic@vaillant.com til at fortryde sin aftale. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender mailen til Vaillant om fortrydelse af købet, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

  Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Vaillant evt. betaling for fortrudte ydelse, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Vaillant har modtaget en mail fra Kunden om at fortryde aftalen. Vaillant gennemfører en sådan betaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion. Kunden pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

  Hvis Kunden har meddelt accept af, at Vaillant må påbegynde levering af sine ydelser straks eller inden der er gået 14 dage efter aftaletidspunktet, bortfalder fortrydelsesretten i det øjeblik, Vaillant påbegynder levering/klargøring til levering ved Kundens bopæl uanset, dette sker før udløbet af de 14 dages fortrydelsesfrist.

 • Generelle kontaktoplysninger

  Vaillant A/S
  Dybendalsvænget 3
  2630 Taastrup

  Telefon: 46 16 02 00
  Email: service.nordic@vaillant.com