It's time for an update

You've been using your good friend IE for quite some time now. It has been a reliable companion for probably the last 20 years.

Unfortunately, due to technology constantly evolving, we would like to kindly ask you to update your browser to one of your liking from the ones listed below. This will ensure that you're going to have good time on our site. Actually, any site really.

Farewell, Internet Explorer.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud
Såfremt ikke andet er anført, er Vaillants tilbud gældende i 60 dage.

2. Priser
De opgivne priser er ekskl. moms, men inkl. emballage - dog ikke sømæssig emballage. Tilbuddet er opgivet på grundlag af den på tilbudsdagen gældende EURO-kurs, og vi forbeholder os ret til justering af fakturabeløbet, såfremt det måtte komme til kursændring i den mellemliggende periode. Vaillant A/S ́ almindelige vejledende priser er netto installatør.

Ekspeditionsgebyr ved køb under kr. 250,00 er kr. 100,00

3. Betaling
Betaling sker senest 30 dage efter fakturadato, såvidt andet ikke er skriftligt aftalt. Veksel eller gældsbrev anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted, og køber kan ikke afgøre betalingen ved modregning. Alle betalinger skal ske til Vaillant A/S ́ forretningsadresse i Taastrup. Erlægges betalingen ikke i rette tid, er Vaillant A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter jævnfør rentelovens bestemmelser.

Ved rykning for manglende betaling er Vaillant A/S berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 inkl. moms pr. gang, dog maksimalt 3 gange.

Ved overgivelse af fordring til fremmed inkasso opkræves et inkassogebyr på kr. 100,00 inkl. moms.

Såfremt fakturamodtager ønsker betaling foretaget via tredjepart, skal dette oplyses til Vaillant A/S minimum 14 dage, før en sådan betaling sker, med angivelse af (i) tredjepartens virksomhedsnavn, adresse, virksomhedsnummer, virksomhedstype samt navn(e) på dennes juridiske repræsentant(er), (ii) forholdet mellem fakturamodtager og tredjeparten samt (iii) formål med og retsgrundlag for, hvorfor betaling ønskes foretaget via tredjepart. Ved gentagne betalinger foretaget af tredjeparten inden for ét år, kræver Vaillant A/S ikke yderligere oplysninger oplyst om tredjeparten, medmindre de til Vaillant A/S oprindeligt angivne oplysninger er ændrede. Vaillant A/S forbeholder sig til enhver tid ret at afvise en individuel tredjepartsbetaling.

4. Ejendomsforhold
Det leverede forbliver Vaillant A/S ́ ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

5. Leveringstid og ansvar for forsinkelser
Den anførte leveringstid regnes fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet Vaillant A/S i hænde. Der tages forbehold for forsinkelser fra underleverandører, samt forsinkelser der skyldes lockout, strejke eller force-majeure. Vaillant A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse i disse tilfælde. Leveringsbetingelser: Ab lager Karlslunde.

6. Leveringstid
Varen betragtes som leveret fra det øjeblik, den er ekspederet fra vort lager eller afsendt fra dansk toldsted til købers adresse. Forsendelsen foregår for købers risiko også i tilfælde, hvor forsendelsen foregår for Vaillant A/S ́ regning. Hvis ikke andet er angivet i ordren, vælges forsendelsesmåden efter Vaillant A/S' bedste skøn.

7. Garanti
På leverede varer af eget fabrikat yder Vaillant A/S to års fabriksgaranti fra levering, dog højst 24 måneder fra fakturadato. For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverancen ydes samme garanti, som Vaillant A/S opnår hos de pågældende underleverandører. De gældende bestemmelser i gasreglementet og øvrige myndigheders forskrifter skal overholdes. Hvor der ydes garanti skal gasinstallationen være udført af en autoriseret gasinstallatør og installationen skal være anmeldt til gasselskabet. Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Vaillant reservedele. Ikke brofaste øer må forvente længere responstid samt fakturering af færgebillet.

7A. Udvidet garanti
På nedenstående produkter er der udvidet garantiperiode, såfremt alle serviceintervaller overholdes: 4 års garanti på gaskedler af mærket: ecoTEC plus, ecoTEC pro, ecoTEC exclusive og ecoCOMPACT. 10 års garanti på kompressordelen af jord og luft til vand varmepumperne flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive, såfremt serviceinterval overholdes. De første 2 år dækkes også arbejdslønnen i forbindelse med en eventuel garantisag, hvorefter denne i de resterende 8 år ikke er omfattet af garantien. På resten af de øvrige komponenter er der 2 års garanti.

7B. NB! Garantien omfatter ikke
• Forkert betjening
• Fejlagtig installation af tilbehør efter tilslutning - Alle former for eftersyn og justeringsarbejder • Almindelig vedligeholdelse så som:
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎• Rensning af by-pass samt rensning af ventilatorer og aftrækssystemer - udsyring af vekslere
‎ ‎‏‏‎ ‎• Påfyldning af vand på kedel og anlæg samt udluftning af disse
‎ ‎‏‏‎ ‎• Normal slidtage
• Skader opstået ved:
‎ ‎‏‏‎ ‎• Brand
‎ ‎‏‏‎ ‎• Lynnedslag
‎ ‎‏‏‎ ‎• Frostsprængning
‎ ‎‏‏‎ ‎• Fejl på den faste el-installation, herunder udfald af HFI-relæ, manglende eller dårlig jordforbindelse, sprungne sikringer samt kortslutning - Mangel på gas eller svigtende gasforsyning
‎ ‎‏‏‎ ‎• Reparationer på selve gas-, vand- eller varmeinstallationen

NB! Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget indgreb af uautoriserede personer.
Garantien gælder kun, såfremt garantibevisets 1. del er udfyldt og indsendt til Vaillant A/S.
Garantibevisets 2. del skal opbevares sammen med kedlen. I tilfælde af garantireparation skal garantibeviset forevises ved servicebesøget.

NB! Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget indgreb af uautoriserede personer.
Garantien gælder kun, såfremt garantibevisets 1. del er udfyldt og indsendt til Vaillant A/S.
Garantibevisets 2. del skal opbevares sammen med kedlen. I tilfælde af garantireparation skal garantibeviset forevises ved servicebesøget.

NB! Inden De ringer efter service, bedes De undersøge følgende:
• Er de elektriske sikringer i orden
• Er HFI-relæ i orden
• Er der åbnet for gassen
• Er der monteret rumtermostat, udeføleranlæg eller anden automatik, der ikke er korrekt indstillet
• Er der vand på anlægget

7C. Driftstop
Montørassistance ved driftstop kan rekvireres på 46 16 02 00.

I fyringssæsonen: 1. oktober til 30. april kl. 08:00-19:30 alle ugens dage inkl. søn- og helligdage.
Udenfor fyringsæsonen: 1. maj til 30. september kl. 08:00-16:00 mandag-torsdag, 08:00-15:30 fredag.

8. Reklamationer og ansvar for mangler
Reklamationer skal ske skriftligt og være Vaillant A/S i hænde senest 14 dage efter, at eventuelle mangler har vist sig. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Varer der har fabrikations- eller konstruktionsfejl erstattes / ombyttes i garantitiden, forudsat at den defekte vare, med mindre andet aftales, omgående tilstilles Vaillant A/S franko. Vaillant A/S yder ingen erstatning for udgifter eller tab, som manglen i øvrigt måtte have medført for køber.

9. Produktansvar
Vaillant A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Vaillant A/S eller andre, selskabet har ansvar for. Vaillant A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Vaillant A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. I den udstrækning Vaillant A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Vaillant A/S skadesløs i samme omfang, som Vaillant A/S ́ ansvar er begrænset efter de tre forudgående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Ovennævnte begrænsninger i ansvaret gælder ikke, hvis Vaillant A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10. Værneting og lovvalg
Retssager og tvistigheder, der anlægges af en af parterne i anledning af aftalen og tilføjede bestemmelser, skal anlægges ved Vaillant A/S’ værneting i Taastrup, eller hvis sagen efter sin beskaffenhed henhører under landsrettene ved Østre Landsret, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Tvistigheder bedømmes og afgøres på grundlag af dansk ret.

Særlige bestemmelser for service- og reparationsarbejde

11. Betalingsbetingelser
Betaling sker netto kontant ved fakturas modtagelse.

12. Prisjusteringer
Særligt for såvidt angår service-kontrakter bemærkes det, at prisen justeres en gang årligt efter de i perioden stedfundne prisstigninger. Dette varsles med minimum tre måneder.

13. Ansvar for mangelfuldt udført arbejde
Såfremt Vaillant A/S ved udførelsen af service- eller reparationsarbejde ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller såfremt arbejdet i øvrigt ikke er udført fagmæssigt, afhjælper Vaillant A/S indenfor rimelig tid efter skriftlig reklamation det mangelfuldt udført arbejde. Vaillant A/S har dog kun ansvar for udført arbejde i 6 måneder regnet fra arbejdets udførelse, og kun såfremt der er reklameret uden ugrundet ophold, efter at kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen.

14. Ansvar for mangler ved leverede dele
Vaillant A/S afhjælper inden for rimelig tid efter skriftlig reklamation mangler ved dele, som er leveret i forbindelse med almindeligt service eller reparationsarbejde. Ved mangler forstås fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Vaillant A/S bærer dog ansvaret for mangler, som viser sig indenfor 6 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor delen er installeret hos køber og kun såfremt der skriftligt er reklameret uden ugrundet ophold, efter at kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i pkt. 8 og 9.

14B.
Vaillant A/S yder garanti i 24 måneder på udskiftede / leverede reservedele ekskl. arbejdsløn.

14C.
Garantireparation skal udføres af Vaillant A/S eller servicefirma rekvireret af Vaillant A/S. Vaillant A/S forbeholder sig ret til at ændre design eller til at foretage forbedringer uden forpligtelse til at ændre tidligere fremstillede produkter.

14D.
Vaillant Totalsikring (ecoTEC exclusive, ecoTEC plus, ecoTEC pro, flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive, aroCOLLECT, aroTHERM AS, aroTHERM plus): Mulighed for garantiforlængelse. Kontakt din lokale salgskonsulent.

Garantiservice kan ikke udføres på Vaillants regning uden forudgående aftale med Vaillant A/S.
Servicearbejde kan kun rekvireres af installatøren og alle servicefakturaer vil blive udstedt til denne (rekvirenten).

15. Ansvarsbegrænsning
Vaillant A/S ́ ansvar, der kun omfatter pkt. 8, 9, 13, 14 og 14B anførte, er dog yderligere betinget af, at det leverede anvendes korrekt.
Vaillant A/S tager forbehold for trykfejl, prisændringer samt leveringssvigt.